Search
Close this search box.

RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów Modus Design

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Modus Design Marek Cecuła
Grocholice 59,
27-580 Sadowie,
dalej zwany „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora:
adres e-mail: info@modusdesign.com
adres pocztowy:
Modus Design Marek Cecuła
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Grocholice 59,
27-580 Sadowie

3. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:
• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Modus Design Marek Cecuła, a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
• spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na
• otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• analitycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• statystycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
• archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;
• zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z osobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Modus Design Marek Cecuła, którym jest:
• prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych;
• kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO , art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO, którymi są min.:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Administratorem (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

5. Informujemy, iż:
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę z Państwem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a tym samym świadczyć Państwu usługę:
• imię, nazwisko, adres, email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

6. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do: kancelarii prawnej, firmy doradczej, operatorów systemów płatności, operatorów systemów e-mail marketingu, operatorzy systemów sms, firmy informatycznej oraz firmy kurierskiej

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

9. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
– dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.